info@yamal.com.my 03 5523 0746

Mengenai Kami

Yayasan Al-Tarbiyah Malaysia telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2010 di Bahagian
Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri sebagai sebuah lembaga pemegang amanah.
Penubuhan Yayasan Al-Tarbiyah Malaysia adalah berasaskan hasrat untuk turut serta
menjayakan Misi Falsafah Pendidikan Negara yakni:

 

‘Melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab,
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan Negara’

 

VISI | STRUKTUR |  PROFIL PENGERUSI