info@yamal.com.my 03 5523 0746

Visi Yayasan Al-Tarbiyah Malaysia

Menjadi wadah untuk melaksanakan berbagai aktiviti/program pendidikan
untuk memupuk masyarakat dan generasi pelapis negara dengan ciri-ciri berikut:

  Percaya dan patuh kepada Tuhan

  Berpegang teguh kepada Perlembagaan Negara

  Berakhlak mulia

  Berilmu pengetahuan luas

  Berkemahiran tinggi

  Bersikap toleran yang tinggi serta menghormati sensitiviti kaum yang berlainan

  Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, lingkungan masyarakat dalam Negaranya dan masyarakat antarabangsa